سپس پیشنهاد فنی مناسب جهت دریافت تاییدیه شما به همراه کاتالوگ ها و گواهینامه های مربوطه برایتان ارسال می گردد.