اگر نیاز به تغییری در پیشنهاد فنی وجود دارد آن را جهت تصحیح تا جایی که کالای پیشنهادی مورد رضایت شما باشد اعلام می کنید. اگر از پیشنهاد فنی ارائه شده راضی هستید تاییدیه را برای کارشناسان آلکا ارسال نمایید.