تقسیم بندی درجه حرارت

سازمان IEC در نشریه IEC 79-8 بیشترین درجه حرارت مجاز بدنه تجهیزات برقی را به شش گروه تقسیم بندی کرده و با حروف T1 تا T6  علامت گذاری نموده است. حروف مزبور که TEMPERATURE CLASS یا رده حرارتی، نامیده می شوند بایستی همراه با علامت گذاری دستگاهها که فوقا” اشاره شد در روی تجهیزات برقی و ادوات کنترل حک گردند. T1 یعنی هیچ قسمت از بدنه…

تقسیم بندی هر منطقه بر حسب نوع گازها

طبقه بندی فضای عملیاتی یک واحد فرآیندی به ZONE های مختلف، نشان دهنده مقدار و مدت وجود گازهای قابل اشتعال در هر فضا می باشد. نوع گاز موجود در هر ZONE و در نتیجه انرژی لازم جهت مشتعل شدن آن، متفاوت است و بنابراین، در انتخاب صحیح تجهیزات برقی و ادوات کنترل موثر خواهد بود. به همین دلیل برای…

محافظت نوع d

در این نوع محافظت، با انتخاب مواد اولیه با کیفیت تر، به خصوص از نظر پایداری حرارتی، در ساخت دستگاه ها دقت بیش تری صورت می گیرد تا از بروز حرارت اضافی یا جرقه و یا قوس الکتریکی، در موقع عملیات عادی دستگاه، پیشگیری به عمل آید. اصول اساسی این انتخاب به شرح زیر است:…

گروه های انفجاری

پیش تر از این اشاره کردیم که تجهیزات الکتریکی حفاظت ضد انفجاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: گروه I: تجهیزات الکتریکی برای معادن تجهیزات الکتریکی گروهII: تجهیزات الکتریکی برای سایر مناطق خطر ناک. تجهیزات الکتریکی گروه II خود به گروه‌های IIC ,IIB ,IIA تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی به سطح خطرناکی گازها و غبارها…

آشنایی با مناطق خطر

سازمان IEC طبق نشریه 10_60079 فضاهای  که در ان گاز ها و بخارات قابل اشتعال وجود دارد تقسیم بندی کرده است.کاربرد  انها  در صنایع شیمیایی و هیدروکربنی خواهد بود،این همان فضا هایی است که در NEC با نام CLASS تقسیم بندی شده در  IEC با نام ZONE ها معرفی شده اند که در این بخش…

محافظت نوع Ex i

محافظت نوع I  یا ایمنی ذاتی: بر طبق تعریف موجود در استاندارد، ایمن ذاتی به معنای آن است که هر گونه جرقه یا اثر حرارتی که ممکن است در شرایط عادی اسنفاده و یا در صورت بروز عیب در دستگاه به وجود آید، قادر نباشد گاز یا بخار و یا غبارهای قابل اشتعال را به…

محافظت نوع Ex d

در این نوع محافظت، محفظه ها(Enclosures) به گونه ای شده اند که بدون آن که محیط اطراف خود را شعله ور ساخته و یا به آن ها آسیب برسانند، برای تحمل انفجار داخلی گازها و بخار های قابل اشتعالی که ممکن است به آن ها وارد شوند مقاوم باشند، لذا نه تنها این محفظه ها…