باز شدن یک فضا به فضای دیگر را Opening می گویند.مانند باز شدن در یا پنجره یک اتاق به فضای بیرون از اتاق مانند حیاط،راهرو و…

در مبحث محیطهای مستعد خطر،باز شدن یک فضا به فضای دیگر ( اگر فضای اول یا فضای دوم مستعد خطر باشد.) به مانند قانون ظروف مرتبطه،محیط دیگر را هم مستعد خطر می کند.بنابراین برای Opening نیز طبقه بندی در نظر گرفته شده است که تابع شرایط زیر است:

_ نوع طبقه بندی Zone مستعد خطرمجاور منطقه ای که در همسایگی آن است و با
Opening به این فضا متصل شده است.

_ تعداد دفعات انتشار گاز یا بخار یا غبار و مدت آن از ناحیه مستعد خطر به منطقه مجاور.

_ اختلاف فشار بین دو منطقه مجاور که با Opening به هم وصل شده اند.

_ تاثیر واشرهای آب بندی و یا اتصالات.

طبق استاندارد IEC 60079-10 جمعا 4 نوع Opening تعریف شده است:

Type A Opening

_ راههای عبور باز مانند لوله کشی از داخل دیوار،سقف و کف،کاندیوت ها.

_ دریچه های ثابت تهویه که داخل ساختمان یا اتاق نصب شده اند و یا برای مدت های طولانی باز هستند و یا به طور همیشگی باز و بسته می شوند و غالبا باز هستند.


Type B Opening
راههای عبوری که معمولا به صورت اتوماتیک بسته هستند و به ندرت باز می شوند.

Type C Opening

_راههای عبوری که معمولا به صورت اتوماتیک بسته هستند و به ندرت باز می شوند

( مانند Type B) با درجه آب بندی بالاتر ( ضد گرد و خاک ) و یک سیستم اتوماتیک اضافی برای بسته ماندن.

_زمانی که دو راه عبوری Type B به صورت سری در کنار هم قرار گرفته باشند نیز Opening نوع C تشکیل می شود.


Type D Opening
_راههای عبوری که فقط در حالت اورژانسی و اضطراری با استفاده از وسایل مخصوص باز شوند.

_کاملا آب بندی در مقابل گرد و خاک باشند.

_ترکیب یک را عبور Type B با یک راه عبور Type C که با همدیگر به صورت سری قرار گرفته باشند و به همدیگر متصل شده باشند.