ردیوسر ضدانفجار (RA)

زمانی که گلند متناسب با کابل است اما سوراخکاری جانکشن باکس متناسب کابل نباشد از تبدیل استفاده میشود
زمانی که سوراخکاری جانکشن باکس نسبت به سایز گلند کابل بزرگتر باشد جهت متناسب شدن گلند کابل و سوراخکاری جانکشن باکس از ردیوسر ضدانفجار استفاده میشود.