محافظت نوع d

در این نوع محافظت، با انتخاب مواد اولیه با کیفیت تر، به خصوص از نظر پایداری حرارتی، در ساخت دستگاه ها دقت بیش تری صورت می گیرد تا از بروز حرارت اضافی یا جرقه و یا قوس الکتریکی، در موقع عملیات عادی دستگاه، پیشگیری به عمل آید. اصول اساسی این انتخاب به شرح زیر است:…