انفجار چیست؟


انفجارعبارت است از آزاد شدن انرژی با سرعت بسیار زیاد که نتیجه اکسیداسیون سریع است . 
انفجار می تواند به صورت دستی و یا خود به خود اتفاق بیفتد . از این رو انفجار، آزاد شدن غیر قابل کنترل انرژی است که با افزایش ناگهانی حجم گازها و یا احتراق سریع مواد آتش زا همراه است.

مثلث انفجار

برای وقوع یک انفجار حضور سه عامل زیر لازم است:

     1- اکسیژن

     2- ماده قابل اشتعال : ماده با قابليت اشتعال وسوختن که مي تواند يك گاز از قبيل متان، استيلن و…یا يك مايع از قبيل بنزين ، حلالها و… يا يك جسم جامد از قبيل غلات، آرد، ذغال سنگ يا ذرات چوب،گوگرد باشد.

     3- منبع جرقه یا انرژي لازم جهت اشتعال که مي تواند شعله، جرقه يا آرك الكتريكي ويا بالا رفتن دما بهمراه انرژي کافي باشد

اين سه عامل معروف به مثلث انفجار مي باشند كه در شكل زیر دیده می شود:

بطور کلی تبدیل سریع حالت هریک از حالتهای ماده (گاز، مایع، جامد ) به گاز با توجه به تأمین دو شرط دیگر در کسر ثانیه را انفجار می نامند. 
جهت جلوگیری از انفجار می بایست یکی از عوامل فوق را از بین برد. در بیشتر صنايع دو عامل اکسیژن و مواد قابل اشتعال به درجات و از انواع مختلف موجود مي باشند بنابراين براي جلوگیری از وقوع انفجار فقط عامل سوم يعني منبع تولید جرقه یا انرژي لازم جهت مشتعل كردن مواد موجود را باید حذف نماییم. هدف از تولید تجهیزات ضد انفجار جلوگیری از تولید و یا حذف منبع بوجود آورنده جرقه می باشند.